Gå til sidens hovedinnhold

Videregående skole i Innlandet

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Et skoleår har nylig begynt, og mange unge har tatt fatt på en viktig del av sitt liv for å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter, i tillegg til holdninger og verdier.

Som ung har du store muligheter! Skolen er en stor læringsarena for både teoretiske, praktiske og sosiale ferdigheter. Kunnskap og kompetanse er et av samfunnets desidert viktigste satsingsområder, både som grunnlag for den enkelte elevs muligheter til et godt og meningsfylt yrkesliv, og for samfunnets og arbeidslivets behov for arbeidskraft og kompetanse. Derfor er det svært viktig at flest mulig fullfører og består videregående skole, enten for å tilegne seg yrkeskompetanse, eller som grunnlag for studier ved høyskole eller universitet.

Iherdig innsats over flere år i våre to tidligere fylkeskommuner resulterte 2019 i at hele 76,1% av elevene fullførte og besto videregående skole etter 5 år i Hedmark, og med Oppland like bak. Dette var resultater helt på topp blant landets fylker, samtidig som det var gode resultater også på andre måltall!

Innlandet fylkeskommune skal med rundt 3440 skoleansatte gi et så kvalitativt godt og likeverdig undervisningstilbud som mulig i hele fylket, innenfor gitte ressursrammer. Vår fylkeskommune har ansvaret for over 12000 elever fordelt på 23 videregående skoler, i tillegg til lærlinger, voksenopplæring og fagskoletilbud. Det er vedtatt en ambisiøs tilbudsstruktur som gis enten innen yrkesfaglige eller studieforberedende programområder. Gledelig er at så mange som 54% av søkerne med ungdomsrett har søkt seg inn på yrkesfag, noe som er viktig for å møte arbeidslivets store behov for yrkesfaglig kompetanse. Gledelig er det også at så mange som 89% fikk sitt førsteønske oppfylt ved valg av utdanningsprogram.

Videregående skole er under stadig utvikling og forbedring. Denne høsten innfører landet ny yrkesfagstruktur og Fagfornyelsen. Fagfornyelsen gjennomføres nå første skoleåret i videregående og er revidering av «Kunnskapsløftet» fra 2006. Fagfornyelsen innebærer blant annet at læreplanmåla for de ulike fagene blir færre og med større vekt på dybdelæring, relevante emner, kritisk tenkning og med tverrfaglige mål som livsmestring og folkehelse, bærekraftig utvikling, demokratiforståelse og medborgerskap.

Rundt halvparten av fylkeskommunens driftsbudsjett går til videregående skole og det er gjort og gjøres fremdeles store investeringer i skolebygninger og læremidler for å gi et godt arbeids- og læringsmiljø både for elever og ansatte, samt for å møte framtidas utfordringer.

Koronapandemien har dessverre som i verden generelt også skapt ekstra utfordringer for skolevirksomhet. Forhåpentligvis vil dette skoleåret la seg gjennomføre på best mulig måte alle smittevernhensyn ivaretatt. Når det gjelder lærlinger er det gjort en stor innsats for å skaffe flest mulig læreplasser, noe en i Innlandet har lykkes relativt godt med i en for store deler av næringslivet krevende situasjon.

Det er å håpe at flest mulig elever og lærlinger vil lykkes med sin skolegang, og med dette ønskes både elever og ansatte lykke til med skoleåret!

Mari Gjestvang (Sp), leder Utvalg for utdanning, Innlandet fylkeskommune