Det er mange som stundar på å få på plass ei midlertidig bru over Gudbrandsdalslågen på Tretten. Den gamle forsvann som kjent i elva, og nå jobbar fylkeskommunen på spreng med å få på plass ei løysing så fort som råd, seinast i midten av april.

Nå er løysinga for brufundamenta ferdig planlagt, og det er eit stort fundament som skal byggjast i elva på austsida.

– Brua på 140 meter vil få fire spenn. For å halde brua oppe må vi blant anna byggje to heilt nye fundament på E6-sida. Det eine skal stå ca. 20 meter ut i elva, seier prosjektleiar Rolf Klemetrud i til Innlandet fylkeskommunes nettsider, der han også legg til at planlegginga har vore krevjande.

Krava til fundamentering av midlertidige bruer er dei same som for permanente bruer, nå skal planane godkjennast av Vegdirektoratet, og fylket har vorte lova rask ekspedering.

Opphavleg var planen å bruke stålrøyr, men på grunn av lang leveringstid på stål, har dei valt å støype eit fundament av betong.

– Den midlertidige brua skal stå i fleire år og bere like store køyretøy som ei permanent bru. Den må også kunne stå trygt når det blir flaum i Lågen

Neste veke startar grunnboringa, som skal gje viktig informasjon og forholda der anleggsarbeidet skal gå føre seg. Det er venta at dette arbeidet vil ta eit par dagar.

Bygginga av sjølve brua vil i hovudsak gå føre seg i perioden januar til april, opplyser fylkeskommunen.