Mange mennesker er helt avhengig av skyss for å bevege seg rundt. Det er særlig viktig for et langstrakt fylke som Innlandet å tilby fleksibel og tilpasset kollektivtrafikk. Derfor er tilrettelagte holdeplasser, et rimelig prisnivå og hyppige avganger en viktig prioritering for Arbeiderpartiet.

Kollektivtransport er en av de viktigste tjenestene fylkeskommunen tilbyr. Den største andelen er skoleskyss. I tillegg er det mange i Innlandet som dag- og ukependler mellom kommuner og mellom fylker, og pendlertilbudet må bli bedre. Vi skal også utvikle bedre skysstilbud til turister og deltidsinnbyggere. Og i det nye fylket skal vi forsterke kommunikasjonen øst-vest.

Jeg registrerer at Innlandet Høyres toppkandidat, Kari-Anne Jønnes, har skrevet et innlegg om kollektivtilbudet i Innlandet. Arbeiderpartiet er også opptatt av å finne gode løsninger på tvers av grenser, og etablere gode billettsystemer. I tillegg skriver vi i vårt program at vi skal ha landets rimeligste kollektivkort for barn og ungdom under 20 år. Det er betryggende at Jønnes også ønsker et godt kollektivtilbud i det nye fylket, samtidig må jeg minne henne på et viktig poeng som hun har utelatt.

Vi politikere kan mene mye om kollektivtilbudet, men hvordan vi organiserer tilbudet har mye å si for vår mulighet til å påvirke det. Opplandstrafikk og Hedmark Trafikk slås nå sammen og blir Innlandstrafikk. I Oppland har vi hatt kollektivtrafikken som en integrert fagenhet i fylkeskommunen, og i Hedmark har det vært organisert som et fylkeskommunalt foretak.

Da vi i fjor høst behandlet framtidas kollektivorganisering stemte høyrepartiene for at det skulle skilles ut som et aksjeselskap, det vil si at det oppnevnes et eget styre og at politikken holdes på en armlengdes avstand. Arbeiderpartiet og partiene vi samarbeider med støttet sjølsagt ikke dette, og vi har bestemt at kollektivtransporten skal organiseres som en integrert del av Innlandet fylkeskommune, med direkte linje til fylkesrådmannen og fylkestinget, og med arbeidsplassene i fylkeshuset på Lillehammer. Her kommer de politiske skillelinjene i fylkestinget tydelig fram. Det betyr noe hvem som styrer.

Men i forkant av fylkesvalget 9. september er det interessant for velgerne å vite konsekvensen av om det skulle bli et borgerlig flertall i det nye fylkestinget. Vil Kari-Anne Jønnes og Høyre grave fram igjen forslaget om å skille kollektivtrafikken ut fra fylkeshuset og opprette et aksjeselskap for å kjøre buss og ferje i Innlandet?