Gå til sidens hovedinnhold

Vil Lunkelia bli droppet som utbyggingsområde?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Et oppslag i GD 24. februar melder at rådmann Jørgen Strand i Ringsaker kommune (som har beholdt rådmannstittelen), vurderer å ta planen for fritidsboliger i Lunkelia ut av kommuneplanens arealdel. Det vil skje i forbindelse med en revisjon av denne. Rådmannen foreslår at Lunkelia vurderes omgjort til LNF (landskaps-, natur og friluftsliv) – område. Det vil i så fall bety at Lunkelia ikke utbygges som område for 60 fritidsboliger. Men rådmannen presiserer at endelig beslutning ikke kan tas før en revidert kommuneplan er lagt ut til høring. Så det er ennå usikkerhet og forbehold til stede.

Men plansjef Anne Gunn Kittelsrud er klarere i sin tale. Hun mener det er et fornuftig forslag. Hun sier at det store engasjementet i saken er en medvirkende årsak til at det kan bli en helomvending. Ut fra det store engasjementet og interessekonfliktene, er det berettiget å høre på flere enn bare forslagsstilleren Phil AS. For alle grupper, frivillige organisasjoner, politiske lag og hytteforeninger, som i årene etter 2014 har argumentert og aksjonert, er dette gledelig nytt. Forslaget har fra første stund vært omstridt, siden kommunestyret i Ringsaker i 2014, vedtok planen med 20 mot 19 stemmer.

Planområdet ligger ovenfor Heståsmyra, omkring 940 moh., og bare vel 500 meter fra grensen til Lillehammer kommune.

Naturvernforbundet i Lillehammer (NiL) har helt siden planen forelå arbeidet og argumentert imot den. Vi mener Lunkelia angår alle som ferdes i området og er glad i Nordseter- og Sjusjøfjellet.

I den siste tiden er det komme inn et forhold som understreker viktigheten av det området som Lunkelia-planen vil bygge ned. Her går f.eks. fjell-løypa fra Nordseter og til Sjusjøen. Det er et område med spredt granvekst nær opp mot snaufjellet. På Lillehammersiden er området mot snaufjellet tillagt stor vekt i nylig framlagte: Planprogram. Områderegulering Nordseter. Det er nå ute på høring. En viktig side ved planprogrammet, er å avklare kriterier for fastsettelse av en markagrense og fjellgrense i Nordseterområdet.

Et alternativ foreslår et planområde som skal gå helt til Ringsakers grense. Altså bare vel 500 meter fra planlagte Lunkelia. Tett inntil denne grensen ligger på Lillehammers side allerede området Heståsen med fritidsboliger. NiL går imot ytterligere utbygging i dette området. Vi foreslår at fjellgrensen må gå i en høyde på omkring 900 moh. Ovenfor denne må det ikke bygges fritidsboliger. I praksis er det noen steder allerede etablert en slik fjellgrense ved at de øverste fritidsboligene i f.eks. Høgfjella, ovenfor Nordseter sentrum, ligger omkring 900 moh. Som nevnt innledningsvis vil eventuelt fritidsboligområdet Lunkelia ligge nærmere 940 moh. Altså over en sannsynlig fjellgrense i Lillehammerfjellet. Og Sjusjøfjellet henger jo sammen med dette (det er jo samme fjellet og naturen) og må således ha en tilsvarende fjellgrense.

Det har helt siden tidlig på 2000-tallet vært foreslått en felles plan, med like regler, for fjellområdene i kommunene Øyer, Ringsaker og Lillehammer. Et bidrag til dette vil være å droppe planen om utbygging i Lunkelia. Vi håper og tror at Ringsaker kommune nå er på god vei til å gjøre det!

Arne Chr. Stryken, Terje Onshus og Kjersti Swensen, Naturvernforbundet i Lillehammer (NiL)