Tiltaltes far: - Vi fikk høre at det ikke var noe å bekymre seg for

Torsdag vitnet tiltaltes far i Nord-Gudbrandsdal tingrett. Her ser vi statsadvokat Jo Christian Jordet sammen med de to rettspsykiatriske sakkyndige Alexander Rønningsdalen Flaata og Terje Tørrisen som er tilstede under rettssaken og observerer tiltalte.

Torsdag vitnet tiltaltes far i Nord-Gudbrandsdal tingrett. Her ser vi statsadvokat Jo Christian Jordet sammen med de to rettspsykiatriske sakkyndige Alexander Rønningsdalen Flaata og Terje Tørrisen som er tilstede under rettssaken og observerer tiltalte. Foto:

Fa­ren til den draps­til­tal­te 17-år­in­gen sa i ret­ten at de vars­let både Nord-Fron kom­mu­ne og ung­doms­sko­len om sin bekymring for sønnen fle­re gan­ger høs­ten 2017, men for­eld­re­ne fikk be­skjed om å høre på yoga­mu­sikk og at alt var nor­malt. Fa­ren fikk hel­ler ikke høre om eng­elsk­ten­ta­men søn­nen skrev på ung­doms­sko­len som hand­let om vold og drap mot kvin­ner.

DEL

– Vi vars­let fra om våre bekymringer om søn­nen vår til rus og psy­kisk hel­se i Nord-Fron kom­mu­ne og en ansatt på Vinst­ra ung­doms­sko­le. Vi fikk be­skjed fra Nord-Fron kom­mu­ne om å høre på yoga­mu­sikk og fra ung­doms­sko­len fikk vi høre at alt var nor­malt, sa den til­tal­tes far i ting­ret­ten tors­dag.

Fa­ren inn­tok vit­ne­bok­sen i Nord-Gud­brands­dal ting­rett tors­dag. Der kun­ne han for­tel­le om at søn­nen had­de hatt en helt nor­mal opp­vekst og at søn­nen had­de fle­re ven­ner på barne­sko­len.

– Så end­ret det seg på ung­doms­sko­len, spe­si­elt i ni­en­de klas­se, sa fa­ren.

Les også: Uforståelig at ingen har fanget opp 17-åringen

– Tenkte det var tenåringsproblematikk

Han for­tel­ler om en van­ske­lig hver­dag der søn­nen ble sta­dig mer stil­le, kve­ru­le­ren­de, innesluttet og at han had­de svært få ven­ner.

– Vi tenk­te at det var noe ten­årings­pro­ble­ma­tikk, men vi var for­tvil­te. Han had­de det ikke bra på ung­doms­sko­len, sa fa­ren.

Søn­nen gikk fra en sko­le­flink elev til å bli in­ne­slut­tet. Han var også flink til å hjelpe til hjem­me. Så slut­tet han å gjø­re lek­ser og satt mye på gut­te­rom­met og var sjel­den ute.

– Etter hvert be­gyn­te det å bli van­ske­li­ge­re. Vi så at han had­de få ven­ner og had­de en del pro­ble­ma­tis­ke atferdstrekk. Han kun­ne bli vel­dig kve­ru­lerende mot oss. Han ville sit­te på rom­met sitt el­ler sit­te å se på TV-se­ri­er. Han ville ikke at noen skul­le kom­me inn på rommet og han ville være i fred, sa fa­ren.

Les også: Avdødes mor: – Livet er ødelagt

Statsadvokat Jo Christian Jordet (t.h) spurte tiltaltes far om hvordan han opplevde endringene til sønnen gjennom ungdomsskolen. Her sammen med bisitter fra Innlandet politidistrikt, politioverbetjent Brede Holdbrekken.

Statsadvokat Jo Christian Jordet (t.h) spurte tiltaltes far om hvordan han opplevde endringene til sønnen gjennom ungdomsskolen. Her sammen med bisitter fra Innlandet politidistrikt, politioverbetjent Brede Holdbrekken. Foto:

For hus­fre­dens skyld lot for­eld­re­ne han sit­te i fred, men de sy­nes det var tøft å se han end­re atferd og slite.

– Det var en tung tid og det var dår­lig stem­ning hjemme. Vi tenk­te at det var ten­årings­pro­ble­ma­tikk, sa fa­ren.

Les også: Tiltalte kan få fengselsstraff selv med psykisk diagnose

Les også: Tiltalte: – Jeg ønsker å bli frisk og få meg en jobb i framtiden

– Vi fikk høre det gikk bra

De tok opp de so­si­a­le ut­ford­rin­ge­ne med en mil­jø­ar­bei­der på ung­doms­sko­len høs­ten 2017.

– Vi fikk bare be­skjed om at alt var nor­malt, og han sto sam­men med noen i friminuttene. Han gjor­de det sånn tå­le­lig bra på sko­len. På for­eld­re­mø­ter fikk vi høre at det gikk bra, men at det var ønskelig at han ble mer munt­lig i ti­men, sa fa­ren.

Det var en van­ske­lig tid på ung­doms­sko­len, og søn­nen fikk an­merk­nin­ger. Fa­ren sa i ting­ret­ten at han hel­ler ikke fikk høre om en eng­elsk­ten­ta­men søn­nen skrev. Den hand­let om vold og drap mot kvin­ner. En læ­rer skal ha blitt for­skrek­ket over den­ne sti­len.

– Den­ne sti­len ble jeg først klar over et­ter dra­pet. Det er for­fer­de­lig les­ning. Vi tenk­te at end­rin­gen i ni­en­de klas­se var et ung­doms­opp­rør, men vi syns det gikk greit hjem­me og tå­le­lig bra på sko­len. Han var ikke ofte ute, men han gikk på ung­doms­klubb, sa fa­ren.

Les også: – Hendelsen vil prege meg hele livet

Les også: Fylkesmannen: – Kommunen må sikre at barn og unge har et godt og trygt skolemiljø

Nora Hallén er forsvarer til den tiltalte og spurte faren om han har lagt merke til noen forandringer hos sønnen etter at han har fått behandling.

Nora Hallén er forsvarer til den tiltalte og spurte faren om han har lagt merke til noen forandringer hos sønnen etter at han har fått behandling. Foto:

Søn­nen ble ikke bedre og ut­vik­lin­gen gikk feil veg. Høs­ten 2017 trop­pet for­eld­re­ne opp hos Nord-Fron kom­mu­ne hos av­de­lin­gen rus og psy­kisk hel­se for å dele sine be­kym­rin­ger for søn­nen og hva de kun­ne gjø­re for å hjelpe sønnen sin.

– Vi for­klar­te si­tua­sjo­nen og tenk­te at søn­nen kun­ne få be­hand­ling og ut­tryk­te vår sto­re be­kym­ring. Det skul­le vi ald­ri gjort. Vi fikk be­skjed om å høre på yoga­mu­sikk og de sa at det var in­gen pro­blem. Vi slut­tet å gå dit. Hjem­me had­de jeg mye å gjø­re og det var mye stress. Jeg bur­de kan­skje brukt mer tid på fa­mi­li­en, men det vi bur­de ha gjort var å dra til BUP Otta for å få hjelp der, sa fa­ren.

Les også: Politibetjentene Trond og Svein Morten kom først til åstedet

Les også: De kan utgjøre forskjellen på et liv i fengsel på ubestemt tid og et opphold på institusjon

Håpet at det skulle bedre seg da sønnen startet på videregående skole

De bet ten­ne­ne sam­men og hå­pet si­tua­sjo­nen skul­le bedre seg da søn­nen begynte på Vinst­ra videregående sko­le.

– Vi tenk­te det kun­ne bli nytt mil­jø og at han kun­ne få nye ven­ner. Han had­de det ikke bra på ung­doms­sko­len. Et­ter at han star­tet på vi­de­re­gå­en­de sko­le vir­ket det som om det gikk bra. En­de­lig tenk­te vi at ting blir bedre, sa fa­ren.

31. ok­to­ber skjed­de det tra­gis­ke dra­pet. Fa­ren kom til åste­det ikke len­ge et­ter at det skjed­de si­den han var ute og let­te et­ter søn­nen for å sjek­ke om det had­de skjedd noe. Det beskrev han som en sjokkartet opplevelse og møtte moren.

–Hun sa at sønnen din har drept datteren min. Jeg vet ikke om vi var dår­li­ge for­eld­re el­ler ikke. Vi skulle kanskje gått til barnevernet. Jeg har prøvd å gjøre så godt jeg kan. Det skjed­de noe på ung­doms­sko­len som vi ikke opp­fat­tet. Da vi spur­te om hjelp fikk vi bare høre at alt gikk bra. Det var en van­ske­lig tid over en leng­re pe­ri­ode, sa fa­ren.

I ret­ten kom han med en be­kla­gel­se over­for den av­dø­des fa­mi­lie.

– Jeg har min dy­pes­te med­fø­lel­se for av­dø­des fa­mi­lie for det gru­som­me som har skjedd.

Les også: Drapstiltalte banket på avdødes hjem bevæpnet med to kniver og en hammer

Les også: Fant mengder med voldsrelaterte bilder og videoer på tiltaltes PC på gutterommet

Les også: Ingen som sitter i retten kan unngå å bli preget

Les også: En hensynsløs drapsmann, eller en syk gutt?

Les også: Det er en underlig stemning i retten. Dette er rettssaken vi ikke ser fram til på noe vis

Artikkeltags